Wiek XVIII

polityka – kultura – edukacja


Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku

Wrocław, 19-21 października 2006

czwartek, 19 października

8.45–9.30 Rejestracja uczestników

Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego,
plac Uniwersytecki 1 – Oratorium Marianum

9.30–13.00 Uroczyste powitanie oraz sesja plenarna (przerwa: 11.30-12.00)

Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego,
plac Uniwersytecki 1 – Oratorium Marianum

Co wiemy, a co chcielibyśmy wiedzieć o wieku XVIII


Mariusz Karpowicz

Sztuka XVIII wieku: nowości w stosunku do wieku XVII

i główne tendencje

Mieczysław Klimowicz

Dramat modernizacji Pierwszej Rzeczypospolitej w literaturze

i teatrze oświecenia

Jakub Goldberg

Szlachta a Żydzi. Status i płaszczyzny kontaktów

Stanisław Salmonowicz

Formacje oświeceniowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Teresa Kostkiewiczowa

Wiek XVIII znany i (czy) nieznany: rejestr spraw

14.45–19.00 Obrady w sekcjach (przerwa: 16.30-17.00)

Instytut Filologii Polskiej, plac Nankiera 15

Kryzysy XVIII wieku

(kieruje Zofia Zielińska)

14.45–19.00 sala nr 224

Urszula Kosińska (Warszawa)

Stosunki polsko-rosyjskie w latach 1730–1732 w świetle relacji posła saskiego
w Petersburgu Le Forte`a

Adam Lisek (Katowice)

Wokół postawy szlachty ruskiej w okresie przedostatniego bezkrólewia i wojny domowej w latach 1733–1736

Tomasz Szwaciński (Warszawa)

Rosja wobec Polski w dobie wojny siedmioletniej – problemy badawcze

Katarzyna Bucholc-Srogosz (Częstochowa)

Kolegialne organy władzy wojskowej w Rzeczypospolitej 1764–1794

Dorota Dukwicz (Warszawa)

Pierwszy rozbiór Polski a kryzys sojuszu rosyjsko-pruskiego

Katarzyna Milik (Częstochowa)

Sejm 1780 roku wobec działalności Rady Nieustającej w latach 1778–1780

Marek Blaszke (Warszawa)

Mably i Necker przeciw polityce liberalizmu gospodarczego fizjokratów

Adam Danilczyk (Warszawa)

Od regalisty do sobiepana. Szczęsny Potocki i Stanisław August

Dariusz Nawrot (Katowice)

Litwini w 1812 r. między Rosją a Francją

Wymiana, doganianie, wyprzedzanie na przestrzeni XVIII stulecia

(kieruje Richard Butterwick)

14.45–19.00 sala im. W. Nehringa

Paweł Hanczewski (Toruń)

Wymiana i doganianie w epoce merkantylnej. Unia angielsko-szkocka 1707 r.

Tadeusz Srogosz (Częstochowa)

Czynniki przemian w europejskiej opiece społecznej i zdrowotnej w XVIII wieku

Iwona Wołyniec (Częstochowa)

Problem zaludnienia w dyskusjach politycznych o naprawie Rzeczypospolitej w latach 1733 – 1763

Małgorzata Kamecka (Białystok)

...obyś już nigdy nie pisał Cracovie przez K”. O znajomości języków obcych w Polsce XVIII wieku

Bartosz Marcińczak (Wrocław)

Diabeł w swojej postaci Jana Bohomolca na tle europejskiej debaty dotyczącej czarownictwa

Danuta Kowalewska (Toruń)

Czarnoksiężniczej sztuki dziwowisko”. Ignacy Krasicki w świecie czarów, cudów, zabobonów

Małgorzata Czerniakowska (Gdańsk)

Król Stanisław August jako miłośnik nauk ścisłych

Czesław Wróbel (Kraków)

Od utopii do pracy organicznej. Krytyka społeczeństwa w filozofii Stanisława Staszica

Bronisław Treger (Warszawa)

Majster rzemiosła zuchwałego. Stanisław Staszic i problemy inżynierii społecznej

Władza i jej obrazy

(kieruje Jakub Pokora)

14.45–19.00 sala nr 141

Zbigniew Bania (Warszawa)

Władza i jej obrazy w architekturze i urbanistyce Rzeczypospolitej XVIII wieku

Jerzy Lileyko (Lublin)

Gmachy i sale sejmowe oraz urzędów Rzeczypospolitej, ich usytuowanie, architektura i dekoracja jako miejsce i tło sprawowania i demonstrowania władzy

Krzysztof Gombin (Lublin)

Należny tron Polski do Prześwietnego Potockich Domu...” Relacje między panegirykami a sztukami pięknymi w kręgu familii Eustachego Potockiego

Magdalena Górska (Warszawa)

Emblematy polskiego życia politycznego w Orator polonus (1740) Samuela Wysockiego

Jakub Pokora (Warszawa)

Sny o potędze”, czyli dziecięca ikonografia władzy

Bogusław Pfeiffer (Wrocław)

Król i historia. Kształtowanie obrazu władcy i dziejów rodzimych w literaturze i sztuce czasów stanisławowskich (zarys problematyki)

Agnieszka Skrodzka (Warszawa)

Męki panowania czyli alegoryczny portret Stanisława Augusta

Angela Sołtys (Warszawa)

Raz jeszcze o portrecie polskich osobistości we wnętrzu Banku Anglii (próba interpretacji)

19.30 Uroczysty bankiet

Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego,
plac Uniwersytecki 1 – Klub Uniwersytecki

piątek, 20 października

9.00–13.00 obrady w sekcjach (przerwa: 10.45–11.15)

Instytut Filologii Polskiej, plac Nankiera 15

Piśmiennictwo – literatura – literackość

(kieruje Tomasz Pokrzywniak)

9.00–13.00 sala im. T. Mikulskiego (nr 125)

Wojciech Kaliszewski (Warszawa)

Pisarstwo filozoficzne Antoniego Wiśniewskiego

Roman Dąbrowski (Kraków)

O pojęciu prawdopodobieństwa w świadomości estetyczno–literackiej polskiego oświecenia

Maciej Parkitny (Poznań)

Oświecenie polskie wobec kryzysu teodycei

Witold Wojtowicz (Szczecin)

Parodia w liryce F. D. Kniaźnina

Danuta Hombek (Kielce)

Piśmiennictwo zachodnioeuropejskie w kulturze polskiego oświecenia

Barbara Czwórnóg-Jadczak (Lublin)

Polski klasycyzm heroiczny (Godebski, Koźmian, Osiński, Wężyk).
Peryfrastyczność i dokumentaryzm

Zofia Rejman (Warszawa)

Koncepcja literatury i historii literatury w krytyce literackiej późnego oświecenia

Agnieszka Śniegucka (Łódź)

Sofiówka Stanisława Trembeckiego wobec tradycji
filozoficznej antyku

Tomasz Pokrzywniak (Poznań)

Pisarze polskiego oświecenia po dwustu latach

Wiek XVIII w regionie – przykład Śląska i Wrocławia

(kieruje Anna Żbikowska-Migoń)

9.00–13.00 sala im. W. Nehringa

Teresa Kulak (Wrocław)

Historyczne uwarunkowania życia kulturalnego na Śląsku
w XVIII w.

Józef Budzyński (Katowice)

Tradycje humanistyczne w kulturze Śląska w XVIII w.

Lucyna Harc (Wrocław)

Historiografia śląska w XVIII w. – od antykwaryzmu ku oświeceniowej refleksji

Wojciech Kunicki (Wrocław)

Śląska twórczość literacka XVIII w.

Mirosława Czarnecka (Wrocław)

Brève durée? Wczesnooświeceniowy egalitaryzm i aspiracje literackie kobiet
na przykładzie Śląska

Anna Żbikowska-Migoń (Wrocław)

Książka literacka w śląskim repertuarze wydawniczym
drugiej połowy XVIII w.

Krzysztof Migoń (Wrocław)

U początków śląskiego czasopiśmiennictwa naukowego „Gelehrte Neuigkeiten Schlesiens” (1734–1741) na tle erudycyjnych periodyków swego czasu

Bogumiła Burda (Zielona Góra)

Rozwój szkół na Dolnym Śląsku i w Brandenburgii w XVIII wieku

Elżbieta Herden (Wrocław)

Czytelnie i wypożyczalnie książek w XVIII w.: Niemcy, Śląsk, Polska – próba porównania


Wiek XVIII w dydaktyce. Uniwersytet – szkoła – media

(kieruje Tomasz Chachulski)

9.00–10.45 sala nr 143

Roman Pelczar (Rzeszów)

Szkolnictwo parafialne na pograniczu etnicznym
polsko–ruskim w XVIII w. (do 1772 r.)

Stanisław Janeczek (Lublin)

Komisja Edukacji Narodowej na tle europejskim.
Perspektywy badawcze

Kazimierz Puchowski (Gdańsk)

Kolegia szlacheckie w historiografii. Postulat reinterpretacji

Krystyna Stasiewicz (Olsztyn)

Literatura oświecenia jako przedmiot nauczania na uniwersyteckiej polonistyce –
stan obecny i postulaty

Izabela Grad (Wrocław)

Od Amadeusza do Casanovy – wizerunek osiemnastego
wieku we współczesnej kinematografii

Udostępnianie i upowszechnianie źródeł – cz. 1

(kierują Jerzy Dygdała, Barbara Wolska)

11.15–13.00 sala nr 143

Adam Perłakowski (Kraków)

Korespondencja czasów saskich – postulaty badawcze

Zofia Zielińska (Warszawa)

Korespondencja Stanisława Augusta – projekt edycji

Michał Zwierzykowski (Poznań)

Edytorstwo akt sejmikowych – problemy i wyzwania

Paulina Buchwald-Pelcowa (Warszawa)

Edycje dzieł z wieku XVI i XVII w czasach saskich

Iwona Maciejewska (Olsztyn)

U progu rodzimej powieści. O potrzebie antologii romansu polskiego czasów saskich

14.30–17.15 obrady w sekcjach (przerwa: 15.45–16.00)

Instytut Filologii Polskiej, plac Nankiera 15

Udostępnianie i upowszechnianie źródeł – cz. 2

(kierują Jerzy Dygdała, Barbara Wolska)

14.30–17.15 sala nr 143

Janusz Maciejewski (Warszawa)

Literatura konfederacji barskiej w perspektywie edytorskiej
i badawczej

Agnieszka Bąbel, Agata Grabowska (Warszawa)

Miedzy metryczką a przypisem. Doświadczenia edytorów Literatury konfederacji barskiej

Tomasz Chachulski (Warszawa)

Jak wydawać lirykę Kniaźnina?

Bogdan Rok (Wrocław)

Relacje podróżnicze XVIII w., potrzeby wydawnicze
i problemy

Iwona Dacka (Warszawa)

Zbiór sentencji heraldycznych Gabriela Rzączyńskiego SJ – problem edycji

Krystyna Maksimowicz (Gdańsk)

Sposoby rozpowszechniania poezji politycznej lat 1788–1793

Wolność, równość i...

(kieruje Anna Grześkowiak-Krwawicz)

14.30–17.15 sala im. W. Nehringa

Marcin Cieński (Wrocław)

Melancholia jako droga do wolności

Anna Grześkowiak-Krwawicz (Warszawa)

Moja, twoja, nasza... Wolność i zaimki w polskiej myśli politycznej XVIII w.

Adam Lityński (Katowice)

Wolność, równość, praworządność. Oświeceniowe korzenie współczesnego
prawa karnego i cywilnego

Arkadiusz Stasiak (Lublin)

Władza i wiedza doskonała. Idea króla-filozofa w polskiej
myśli politycznej

Alina Aleksandrowicz (Lublin)

Kult bohaterów walki o wolność na dworach Czartoryskich

Sabina Kruszyńska (Gdańsk)

Wolność i religia według Benjamina Constanta

17.30–19.00 Walne Zebranie
Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII

sala im. T. Mikulskiego (nr 125)

sobota, 21 października

9.00–13.00 obrady w sekcjach (przerwy: 10.30-10.45; 11.45-12.00)

Instytut Filologii Polskiej, plac Nankiera 15

Obszary oświecenia: grupy społeczne, stany, środowiska

(kieruje Jerzy Snopek)

9.00–13.00 sala im. T. Mikulskiego (nr 125)

Paweł Kaczyński (Wrocław)

Rodzina w literaturze polskiego oświecenia. Wybrane zagadnienia

Małgorzata Ewa Kowalczyk (Wrocław)

Bogactwo problematyki życia codziennego w relacji Jakuba Lanhausa,
podróżnika XVIII w.

Iwona Kulesza-Woroniecka (Częstochowa)

Służba domowa na dworach magnackich w XVIII wieku
jako przykład odrębnej grupy społeczno-zawodowej

Monika Kwietniewska (Gdańsk)

Kobieta europejska w polemice z traktatem chińskiego mandaryna
(o polemice w pisemkach z lat 1819 i 1819)

Wojciech Piotrowski (Piotrków Trybunalski)

Polskie elity intelektualne Wołynia i Podola w latach
1805–1832

Agata Roćko (Warszawa)

Sarmacki świat wartości materialnych w XVIII wieku

Dariusz Rolnik (Katowice)

Chłopi Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich w świetle
i przesłaniu polskich pamiętnikarzy. O zmianach w patrzeniu współczesnych
na „nasz lud wiejski”

Elżbieta Wichrowska (Warszawa)

Oświecenie po roku 1830

Filip Wolański (Wrocław)

Miejsce życia emocjonalnego w codzienności rodziny staropolskiej w świetle osiemnastowiecznych kazań franciszkańskich

Grzegorz Zając (Kraków)

Niemcewicz a Węgierski – dwie Ameryki oświeconych

Teatr – teatralizacja – słowo żywe

(kieruje Dobrochna Ratajczakowa)

9.00–13.00 sala nr 26

Dobrochna Ratajczakowa (Poznań)

Stulecie w lustrze sceny

Marek Dębowski (Kraków)

Nowatorstwo sceniczne przełomu wieków: od Diderota do Taylora

Krzysztof Kozłowski (Poznań)

Łaskawość Tytusa albo przemiany klasycyzmu

Katarzyna Lisiecka (Poznań)

Operowa wersja klasycyzmu – o recepcji Glucka w Polsce

Irena Kadulska (Gdańsk)

Widowiska ogniowe w XVIII wieku. Rekonesans

Piotr Kąkol (Gdańsk)

Teatralny krajobraz Prus Królewskich w XVIII wieku. Rekonesans

Marek Podlasiak (Toruń)

O pierwszym teoretycznym tekście o niemieckiej tragedii mieszczańskiej autorstwa Benjamina Pfeila

Barbara Judkowiak (Poznań)

Polska szkoła dramatopisania czasów saskich.
Między tradycją a nowatorstwem

Justyna Łukaszewicz (Wrocław)

Praktyka translatorska Franciszka Zabłockiego jako droga ku nowoczesności

Małgorzata Chachaj (Lublin)

Tragedie Aleksandra Chodkiewicza na tle przemian gatunku na początku XIX wieku

Polityka w kulturze, kultura w polityce

(kierują Wojciech Kriegseisen, Marie-Christine Skuncke)

9.00–13.00 sala im. W. Nehringa

Piotr Ugniewski (Warszawa)

Prasa jako medium propagandy politycznej w Polsce drugiej połowy XVIII wieku.
Stan i perspektywy badań

Antonina Żaba (Katowice)

Plakaty polityczne” w kościołach jezuickich na Śląsku

Ewa Manikowska (Warszawa)

Kultura i dyplomacja. Działalność Tomasso Anticiego,
ministra króla i Rzeczypospolitej w Rzymie

Anna Oleńska (Warszawa)

Jan Klemens Branicki – między Sarmatą a arystokratą nowoczesnym

Aleksandra Norkowska (Bydgoszcz)

Mieszczanie, [...] króla kochajcie”. Miasta Rzeczypospolitej wobec panowania Stanisława Augusta

Piotr Żbikowski (Rzeszów)

Poezja polska wobec katastrofy państwa i narodu w roku 1795

Jacek Wójcicki (Warszawa)

Poetyka polityki. O pismach publicznych Stanisława Staszica doby Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego

13.30–15.00 Krótki i długi wiek XVIII – panel podsumowujący
(z udziałem kierowników sekcji)

sala im. T. Mikulskiego (nr 125)

8